Õigusalane teave ja konfidentsiaalsus
Teade teie isikuandmete kohta

Oleme ettevõte OPS Group (OPS Lietuva Assistance, OPS LT, OPS LV, OPS EST (edaspidi „OPS“)), mis pakub klientidele abi ja tuge kindlustuslepingu sõlmimise ja täitmisega, sealhulgas kaebuste esitamisega seotud küsimustes. OPS kohustub kaitsma teie andmete konfidentsiaalsust. Selles andmete konfidentsiaalsuse teates selgitatakse, kuidas töötleb ja kaitseb OPS kogutavaid isikuandmeid, kuidas me täidame isikuandmete kaitsega seotud kohustusi ja kuidas on kaitstud meie klientide õigused nende isikuandmete suhtes isikuandmete kaitse üldmääruse (EL 2016/279) kohaselt.

Üldist

Kogume ja kasutame teie isikuandmeid selleks, et pakkuda teile teid rahuldavat kindlustuskaitset või kindlustuskaitse hüvitamist või korraldada nende pakkumine ning täita enda juriidilisi kohustusi. Isikuandmetena käsitleme järgmisi andmeid:
• teie nimi;
• sünniaeg ja/või isikukood;
• sugu;
• aadress;
• finantsandmed, sealhulgas maksekaardi number, arvelduskonto number ja konto muud rekvisiidid ning muu finantsteave;
• töökoha andmed, sealhulgas mõnel juhul ametinimetus ja varasem töökogemus;
• muud andmed, sealhulgas teie kontaktandmed, mida kogume teie kohta seoses kindlustushüvitisega, millest teie kasu saate.

Konfidentsiaalsed isikuandmed

Võime kogude teie kohta ka konfidentsiaalseid isikuandmeid, näiteks:
• tervisealased isikuandmed, sealhulgas andmed tervisliku seisundi, traumade või puude, tehtud meditsiiniliste protseduuride, praeguste või varasemate füüsilist või vaimset tervist puudutavate haiguste, asjakohaste isiklike harjumuste (nt suitsetamine või alkoholi tarbimine), kasutatavate retseptiravimite ja haigusloo (sh pereliikmete haiguslugude) kohta;
• geneetilised ja biomeetrilised andmed;
• karistused.

Kuidas ja milleks me teie isikuandmeid kasutame?

• Teie kaebuse käsitlemine või hindamine kindlustusandja nimel.
• Kindlustusandja vastu esitatud kaebuste hindamine.
• Kindlustusandja või tema agendi vastu esitatud kaebuse käsitlemine või hindamine.
• Pettuse, rahapesu, altkäemaksu andmise/võtmise, maksudest kõrvalehoidmise ja muu ebaseadusliku tegevuse kahtluse kontrollimine.
• Andmete analüüs, mis aitab meil parandada oma teenuste või pakkumiste kvaliteeti.
• Meie juriidiliste ja muude õigusaktidest tulenevate kohustute täitmine.

Tel: +370 5266 7788
info@ops24.eu
www.ops24.eu
ID: 111545266UAB OPS Lietuva Assistance (k.a kontserni liikmed OPS LT UAB, OPS LV SIA, OPS EST OÜ)
L. Zamenhofo 3, Vilnius
Leedu

OPS on võtnud kasutusele mõistlikud ja asjakohased füüsilised, tehnilised ja halduslikud ohutusstandardid, tagamaks, et kõiki isikuandmeid kogutaks ja töödeldaks turvaliselt ning et need oleksid kaitstud lubamatu või ebaseadusliku töötlemise ja juhusliku kaotsimineku, ebaõige kasutamise, hävimise või kahjustamise eest.

Isikuandmed edastatakse OPS-i äripartneritele ja teenuspakkujatele, kes kasutavad meie tooteid ja teenuseid. Peale selle võib OPS avaldada isikuandmeid vastuseks õiguskaitseasutuste ja riigiametnike päringutele, välisvaidluste lahendamiseks, ombudsmani päringute peale, kohtuhagide raames ning ameti-, regulatiiv- ja muude asutuste nõudmisel, kui see on õigusaktidega ette nähtud või lubatud.

OPS võib edastada teie isikuandmeid ka juhul, kui teie nimel tegutsev kindlustusvahendaja määrab uue teenusepakkuja, kes võtab üle kõik OPS-i pakutavad teenused.

Isikuandmeid võidakse edastada mis tahes riiki, sealhulgas Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP) väljaspool asuvatesse riikidesse, töötlemiseks, säilitamiseks, haldamiseks ja muuks kasutuseks, mis on sätestatud meie teates andmete konfidentsiaalsuse kohta. Sellisel juhul antakse andmed üle ja neid töödeldakse andmekaitse üldreeglite kohaselt ning EMP välistes riikides töödeldavad isikuandmed on kaitstud samal määral nagu siis, kui neid töödeldaks EMP-s, või antakse selleks nõuetekohased garantiid.

Teie õigused

OPS püüdleb selle poole, et töödeldavad isikuandmed oleksid täpsed, täielikud ja ajakohastatud. Kindlaksmääratud tingimustel on teil õigus järgmisele:
• saada lisateavet selle kohta, kuidas OPS teie isikuandmeid töötleb;
• saada koopia teie isikuandmetest, mida OPS säilitab. Märkus: tavaolukorras esitatakse selline teave tasuta, kuid OPS jätab endale õiguse võtta tasu igasuguse selgelt alusetute või liigsete päringute eest;
• nõuda puudulike või ebatäpsete isikuandmete parandamist;
• nõuda selliste isikuandmete kustutamist, mille töötlemiseks puudub OPS-il õiguslik alus;
• võtta antud nõusolek tagasi, kui isikuandmete töötlemise alus on vastastikune kokkulepe (OPS võib siiski endiselt isikuandmeid säilitada).
Nende reeglite suhtes kohaldatakse teatavaid erandeid, et kaitsta avalikke huve, näiteks hoida ära või tuvastata kuritegevust, aga ka OPS-i huve, näiteks säilitada juriidilised eesõigused.

OPS vastab päringutele enamasti 30 päeva jooksul.

OPS-ilt taotletud isikuandmed esitatakse vormingus, mis võimaldab neid turvalisel ja kindlal viisil teisaldada, kopeerida või edasi saata, säilitades samal ajal kasutusmugavuse ka tavapärastes IT-keskkondades.

Kui OPS-il ei ole võimalik teie taotlust rahuldada või kui teil on kaebusi selle kohta, kuidas teie isikuandmeid säilitatakse, töödeldakse või OPS-ile avalikustatakse, on teil õigus pöörduda Leedu andmekaitseasutusse:

Riiklik andmekaitseinspektsioon
A. Juozapavičius 6, 09310 Vilnius, ada@ada.lt,
00370 5271 2804

Isikuandmete säilitamine

OPS-i isikuandmete säilitamise tähtajad tulenevad äritegevuse vajadustest ja õigusaktides kehtestatud nõuetest. OPS säilitab isikuandmeid seni, kuni see on vajalik nende töötlemise eesmärgi (eesmärkide) ning igasuguste muude lubatud ja seotud eesmärkide täitmiseks.

Kui isikuandmete säilitamine ei ole enam vajalik, muudab OPS need pöördumatult anonüümseks (sellisel juhul on meil edaspidi õigus säilitada ja kasutada anonüümseid andmeid) või hävitab need turvalisel viisil.

Kontseptsioon

Teatavatel juhtudel on meil vaja teie nõusolekut teatavat liiki andmete (sh konfidentsiaalsete andmete, nt terviseandmete ja võimalike kriminaalkaristuste andmete) töötlemiseks. Kui sellist nõusolekut on vaja, küsime seda teilt eraldi. Te ei pea seda nõusolekut spetsiaalselt andma ja antud nõusoleku saate igal ajal tagasi võtta. Kui te aga oma nõusolekut ei anna või võtate antud nõusoleku tagasi, võib see mõjutada meie suutlikkust töödelda teie kaebusi.

Avalikustame teie isikuandmed üksnes seoses kindlustusjuhtumiga kaebuste käsitlemise ajal vaid selles mahus, milles see on õigusaktidega nõutav või lubatud.

Kontaktandmed ja teie õigused

Teil on õigused andmete suhtes, mida me teie kohta säilitame, sealhulgas õigus tutvuda enda andmetega. Kui soovite seda õigust kasutada, saada teavet selle kohta, kuidas me teie andmeid kasutame, või taotleda meie konfidentsiaalsusteate täielikku koopiat, võtke meiega ühendust:

OPS Lietuva Assistance OPS LT OPS LV OPS EST +370 5266 7788 info@ops24.eu
Ametlik teade ja konfidentsiaalsus