Käitumisnormid
Tegutseme ausalt ja avatult. Avatus aitab kaasa inimese ja inimrühma ellujäämisele ja kasvamisele kaugemas perspektiivis. Mõistame, et õigused ja vabadused, mida me ühiskonnas ja oma ettevõttes kasutada saame, on võimalikud üksnes ausa suhtluse korral.
Avatus ja ausus
Tegutseme meeskonnana ja kooskõlastame enda tegevusi, olles üksteisele toeks. Saame koos raskustest üle ja jagame õiglaselt tulemusi.
Meeskonnatöö
Püüdleme oma tegevuses ülima professionaalsuse poole ning tegutseme selgelt, õigesti ja kvaliteetselt. Pöörame tähelepanu üksik- ja pisiasjadele, millest professionaalsuse kunst õigupoolest seisnebki. Täiendame oma teadmisi pidevalt, et olla veelgi paremad.
Professionaalsus
Lähtume oma tegevuses õigluse põhimõttest. See tähendab, et tegutseme erapooletult, ilma varem vastuvõetud otsusteta, mis tuginevad eelarvamustele või negatiivsele hoiakule.
Õiglus
Oleme teistsuguse arvamuse, käitumise, uskumuse või iseloomu suhtes sallivad, kannatlikud ja austavad ning püüame esmalt inimest mõista ja olla ise mõistetavad. Suhtume inimestesse ja organisatsioonidesse heatahtlikult, olenemata nende veendumustest ja uskumustest. Me ei luba endale sallimatust teiste inimeste ja ettevõtete vastu.
Sallivus
Austame inimväärikust ega pisenda seda ning oleme igas olukorras teadlikud sellest, et on inimõigusi, mida kellelgi ei ole õigus rikkuda. Austame inimese väärtusi ja positiivseid külgi ning oleme tema vastu siiralt lugupidavad. Me ei riiva kunagi kellegi inimväärikust.
Inimväärikuse austamine
Järgime suhetes teiste inimeste ja organisatsioonidega inimkonna kuldreeglit: käituge teistega nii, nagu tahaksite, et teiega käitutaks. Me ei tee teistele seda, mida ei taha ise teistelt vastu saada.
Kuldreegel